Activitati

 • CONSIDERAŢII GENERALE

  Noţiunea de ordine publică este strâns legată de ordinea de drept şi constă în respectarea conştientă de către membrii comunităţii a tuturor normelor de cooperare generală, a regulilor de convieţuire socială a sănătăţii şi drepturilor legitime ale cetăţenilor precum şi avutului public şi privat.

  Poliţia Locală are ca sarcină prioritară asigurarea menţinerii ordinii publice şi respectarea regulilor de convieţuire socială luând măsuri coercitive faţă de persoanele care încalcă reglementările legale.

  Organizarea activităţii de ordine pe raza oraşului

  Potrivit prevederilor Legii nr. 155/2010 activitatea de asigurare a ordinii şi liniştii publice se organizează în baza Planului de ordine publică. În acest sens se întocmeşte:

  • planul de ordine al localităţii;
  • buletinul posturilor;

  A. Planul de ordine al localităţii

  În consecinţă, Planul de ordine al localităţii se întocmeşte de Directorul Executiv cu participarea şefilor serviciilor de ordine publică şi circulaţie. Acesta se aprobă de Primarul Localităţii nu înainte de a fi avizat şi de şeful Poliţiei oraş Voluntari.

  Planul de Ordine se actualizează anual şi ori de câte ori este nevoie, în funcţie de schimbările intervenite în situaţia operativă în dotare şi efectivul numeric. La întocmirea ori reactualizarea Planului de Ordine se va avea în vedere:

  • evoluţia stării infracţionale şi contravenţionale, timpul şi locul unde de regulă se săvârşesc frecvent încălcări ale prevederilor legale şi se grupează elemente suspecte;
  • suprafaţa şi configuraţia teritoriului, iluminatul public, străzile circulate intens, zonele aglomerate şi periferice;
  • populaţia şi structura acesteia sub aspectul ocupaţiei, obiceiurilor şi fluctuaţiei existente sau gruparea unor persoane care afectează climatul de siguranţă publică
  • gradul de dotare cu mijloace auto.

  Planul de Ordine cuprinde următoarele capitole:

  a) prezentarea socio-economică şi geografică a localităţii în care vor fi cuprinse date generale cu privire la:

  • obiective care au pază, sisteme tehnice de pază şi alarmare;
  • obiective ce deţin piese de patrimoniu;
  • loc de cazare în comun (hoteluri);
  • cimitire, spitale, mănăstiri, biserici;
  • instituţii de învăţământ;
  • dispunerea şi lungimea străzilor în Km de patrulare;
  • structura populaţiei pe confesiuni, etnii şi zone de concentrare.

  b) Concluzii rezultate din analiza situaţiei operative care va cuprinde date cu referire la:

  • starea infracţională pe genuri, zone, medii localizate în spaţiu şi timp;
  • dispunerea obiectivelor de interes judiciar;
  • zone de concentrare a elementelor infractive;
  • cstarea contravenţională pe categorii de acte normative.

  c) Dispozitivul de ordine:

  • posturi pedestre;
  • posturi fixe;
  • itinerarii de patrulare;
  • posturi auto.

  Pentru acoperirea dispozitivului se folosesc următoarele forţe:
  • poliţişti locali de control
  • poliţişti locali

  Numărul de posturi şi itinerarii de patrulare vor fi stabilite în funcţie de situaţia operativă, configuraţia teritoriului şi celelalte criterii, iar posturile vor fi acoperite cu efectivul aflat la dispoziţie.

  Modul de realizare a legăturilor şi cooperării:
  • staţii;
  • telefon;
  • fluier;
  • legătură directă.

  Se va menţiona modul de acţiune în diferite situaţii, incendii, catastrofe, calamităţi, atac în grup asupra poliţiştilor locali.

  Dotarea tehnico-materială:
  • auto;
  • staţii radio;
  • cătuşe;
  • lanterne;
  • fluiere;
  • bastoane;
  • spray-uri iritant lacrimogene;
  • armament;
  • muniţie;
  • procese verbale de constatare a contravenţiilor;
  • carnet personal

  Dispoziţii finale
  Se vor prevede unele aspecte cu privire la:
  • modul de executare al serviciului;
  • modul de executare al controlului şi consemnarea rezultatelor acestuia
  • analiza activităţii efectivelor – zilnic şi lunar;
  • ora de intrare în serviciu - program;
  • cine a participat la întocmirea planului de ordine.

  B. Buletinul posturilor

  Se întocmeşte zilnic în funcţie de situaţia operativa de către şeful biroului siguranţă publică, circulaţie pe drumurile publice şi pază obiective.

  Zilnic în buletin se menţionează situaţia numerică a efectivelor, pe schimburi, auto destinate pentru patrulare.

  În continuare sunt trecute posturile, patrulele, itinerariile de patrulare acoperite în zona respectivă, consemnându-se:

  • numărul de ordine al postului;
  • numele şi prenumele poliţistului loca
  • orele în care se execută serviciul;
  • osemnătura poliţistului local agrenat în dispozitiv.

  MODUL DE EXECUTARE A ACTIVITĂŢILOR DE ORDINE

  Serviciul de ordine se execută prin posturi fixe şi patrule care pot fi pedestre sau auto.

  Serviciul în postul fix se execută în situaţii bine determinate pe unul, două sau trei schimburi, într-un loc anume stabilit prin planul de ordine ori prin buletinul postului aprobat de directorul executiv.

  Patrula pedestră sau auto se compune din doi poliţişti locali. Pe lângă atribuţiile generale de menţinere a ordinii şi liniştii publice şi de prevenire a infracţiunilor, agenţii de ordine din dispozitiv mai au următoarele obligaţii:

  • să verifice îndeosebi pe timp de noapte dispozitivele de închidere a obiectivelor de pe raza de activitate atât la intrarea cât şi la ieşirea din serviciu;
  • să acţioneze permanent pentru prevenirea scandalurilor şi altor manifestari prin care sunt încălcate normele de convieţuire socială, luând măsuri ferme conform prevederilor legale, atunci când asemenea fapte s-au comis;
  • să acţioneze pentru combaterea actelor ilegale de comerţ stradal;
  • să se afle la orele stabilite în punctele fixate în variantele de patrulare;
  • să ia măsuri de pază a locului faptei în cazul comiterii unor infracţiuni până la sosirea poliţiei.

  Poliţiştii locali trebuie să cunoască permanent situaţia operativă de pe raza postului pe care îl au în primire.

  Această activitate se realizează cu ocazia:

  • instructajului înainte de intrarea în serviciu;
  • luarea în primire a obiectivului sau a itinerariului de patrulare;
  • datele comunicate de schimbul anterior;
  • prin menţinerea unei legături permanente cu factorii responsabili din obiectiv;
  • activitatea proprie de observare, control, învaţare, culegere de informaţie, contactul direct cu cetăţenii.

  În zona în care işi desfăşoară activitatea, poliţistul local trebuie să cunoască teritoriul având în vedere:

  • denumirea străzilor, mijloacele de transport în comun şi traseele acestora;
  • amplasarea, profilul activităţii, punctele de acces şi sistemele de pază ale obiectivului din zona agenţilor economici, locuri de cazare în comun;
  • sediile unor autorităţi publice ori formaţiuni politice;
  • locuri de parcare auto păzite şi nepăzite.

  Poliţiştii locali vor purta permanent asupra lor în serviciu, prinse pe centură, la vedere, armamentul, muniţia din dotare, tomfa, cătuşele, fluierul, staţia de radio emisie–recepţie şi spray-ul iritant-lacrimogen.

Despre noi

Direcţia de Poliţie Locală Voluntari îşi desfăşoară activitatea ca un compartiment funcţional în cadrul aparatului de specialitate al Instituţiei Primarului, şi funcţionează în baza Legii nr. 155/2010 şi a HG nr. 1332/2010 precum şi a HCL nr. 08/12.01.2011

Date de contact

B-dul Voluntari (fosta Şos. Afumaţi), nr. 74, Voluntari, Judeţul Ilfov
T: 031/437.05.96
F: 031/437.05.95
Dispecerat 24/24:
0754.079.423; 031/437.05.97
E: politia-locala@primaria-voluntari.ro