Acte


 • ACTE NECESARE ŞI CONDIŢII CE TREBUIE ÎNDEPLINITE DE CANDIDAŢI PENTRU OCUPAREA FUNCŢIEI PUBLICE DE POLIŢIST LOCAL

  • Studii medii absolvite cu diploma de bacalaureat - Copie legalizată de pe diploma de bacalaureat
  • Copie BI/CI
  • Copie de pe certificatul de naştere, de căsătorie şi al copiilor dacă există;
  • CV
  • Stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;
  • Copie de pe cartea de muncă;
  • Recomandare de la ultimul loc de muncă;
  • Înãlţime minimã:
   • bărbaţi – 1,75 m
   • femei – 1, 70 m
  • Aspect prezentabil
  • Posesor permis conducere
  • Cazier – Nu a fost condamnat pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
  • Abilităţi: capacitatea de a lucra în echipă, în teren; disponibilitate pentru lucru peste program, în zilele de sărbătoare legală şi în condiţii de stres.

  Condiţii specifice pentru ocuparea funcţiei publice

  1. Are cetăţenia română şi domiciliul în România;
  2. Cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
  3. Are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
  4. Are capacitate deplină de exerciţiu;
  5. Are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;
  6. Îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică;
  7. Îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice;
  8. Nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
  9. Nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
  10. Nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.

  INSTRUIREA, CONTROLUL ŞI ANALIZA ACTIVITĂŢII POLIŢIŞTILOR LOCALI

  Pregătirea profesională a poliţiştilor locali se asigură în conformitate cu dispoziţiile Legii nr.155/2010, care se realizează prin două forme principale:

  • Programe de formare iniţială organizate într-o instituţie de învăţământ din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor
  • Instruirea fiecărui schimb care se execută zilnic înainte de intrarea în serviciu.

  Instruirea zilnică se desfăşoară cu fiecare schimb în parte, cu pâna la 30 minute înainte de intrarea în serviciu de către factorii cu funcţii de control (şef birou, şef serviciu, director executiv).

  Cei care efectuează instruirea zilnica se nominalizează lunar, prin grafic, aprobat de Directorul Executiv, în care se stabilesc şi temele ce se prezintă la această instruire. Aceste teme trebuie să fie scurte şi concise şi să se refere la problemele cu care se confruntă lucrătorii în teren pe timpul executării serviciului.

  Instruirea zilnică a poliţiştilor locali constă din:

  • analiza concretă a activităţii din schimbul anterior;
  • prezentarea temei planificate;
  • prezentarea situaţiei operative din ultimele 24 de ore de pe raza localităţii;
  • verificarea stării fizice şi psihice a ţinutei şi dotării;
  • verificarea prin sondaj a modului în care este cunoscut consemnul postului precum şi felul în care se acţionează în diferite situaţii;
  • repartizarea în posturi sau zone de patrulare.

  Controlul activitaţilor poliţiştilor locali se execută ziua şi noaptea pe bază de grafic lunar, în scopul menţinerii eficacităţii serviciului pe care îl prestează aceştia.

  Controlul începe cu documentarea asupra modului de repartizare a poliţiei locale pe zone, verificarea buletinului postului care se găseşte la obiectiv, iar în teren se va urmări:

  • prezenţa poliţiei locale în posturi şi în zonele de patrulare;
  • cunoaşterea şi respectarea consemnului;
  • modul de îndeplinire a obligaţiilor ce le revin şi eficacitatea măsurilor luate;
  • legalitatea măsurilor luate în timpul serviciului;
  • solicitudinea faţă de cererile şi semnalările cetăţenilor;
  • ţinuta, modul de folosire şi întreţinere a echipamentului din dotare.

  La apariţia funcţionarului de control, poliţistul local raportează evenimentele despre care a luat la cunoştinţă în timpul executării serviciului.

  Sinteza activităţii Poliţiei Locale se face pe schimburi.

  Analiza activităţii Poliţiei Locale se face lunar şi de cîte ori este nevoie.

  Aptitudinea de îndrumare şi control presupune spirit de echitate, severitate, disciplină, ordine, un bun echilibru temperamental şi emoţional, stăpânire de sine, gândire analitică şi ştiinţifică, atenţie concentrată şi distributivă, răbdare şi tact, încredere în oameni, optimism şi generozitate caracterială.

Despre noi

Direcţia de Poliţie Locală Voluntari îşi desfăşoară activitatea ca un compartiment funcţional în cadrul aparatului de specialitate al Instituţiei Primarului, şi funcţionează în baza Legii nr. 155/2010 şi a HG nr. 1332/2010 precum şi a HCL nr. 08/12.01.2011

Date de contact

B-dul Voluntari (fosta Şos. Afumaţi), nr. 74, Voluntari, Judeţul Ilfov
T: 031/437.05.96
F: 031/437.05.95
Dispecerat 24/24:
0754.079.423; 031/437.05.97
E: politia-locala@primaria-voluntari.ro